INFORMACJA I SPRZEDAŻ BILETÓW

 Інформація та продаж квитків

O firmie:

LUBELSKIE DWORCE S.A.

ul. Nadstawna 4, 20-120 Lublin

NIP: 712-015-07-05

REGON: 000616280

zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306605 przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Akcjonariat (akcjonariusze):

a) kapitał zakładowy:

wysokość kapitału zakładowego: 18 200 000,00 zł wpłacony w całości

b) dematerializacja akcji:

wskutek wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji, aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązującą dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.

 

Rejestr Akcjonariuszy

Rejestr akcjonariuszy prowadzi :” DOM MAKLERSKI BDM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bielsku Białej przy ul.Stojałowskiego 27, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008665 w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, której nadano NIP 547-02-44-972, REGO 07042563; z kapitałem zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 19.796.924,00.”

pliki do pobrania

regulamin prowadzenia rejestru akcjonariuszy

tabela opłat za usługi świadczone przez dom maklerski BDM S.A.

ogłoszenia dla akcjonariuszy

 

Skip to content