Komunikacja z akcjonariuszami

  1. O firmie:

 

LUBELSKIE DWORCE S.A.

ul. Nadstawna 4, 20-120 Lublin

NIP: 712-015-07-05

REGON: 000616280

 

zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306605 przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

  1. Akcjonariat (akcjonariusze):

 

 a) kapitał zakładowy:

  • wysokość kapitału zakładowego: 18 200 000,00 zł wpłacony w całości

b) dematerializacja akcji:

  • wskutek wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji, aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązującą dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.

 

Goganet