Informacja o wolnych lokalach do wynajęcia

Ogłoszenia, Piątek, 7 grudnia 2018

Lubelskie Dworce Spółka Akcyjna w Lublinie, kod 20-120, ul. Nadstawna 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000306605, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 712-015-07-05,
REGON: 000616280, o kapitale zakładowym w wysokości 18.200.000,00 zł (wpłaconym w całości)

WYNAJMIE LOKALE UŻYTKOWE

W LUBLINIE PRZY AL.TYSIĄCLECIA 6 

Informacje na temat posiadanych do wynajęcia lokali udziela Pan Leszek Herda  – Główny Specjalista ds. Utrzymania Nieruchomości Lubelskich Dworców S.A.
pod numerem telefonu: +48 505 245 66.

Oferty z proponowaną ceną należy składać w sekretariacie Lubelskich Dworców S.A. w Lublinie przy ul. Nadstawnej 2.

Goganet