SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO - WŁODAWA

Ogłoszenia ogólne, Piątek, 1 października 2021

Zarząd Lubelskich Dworców Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, kod 20-120, ul. Nadstawna 4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000306605 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 712-015-07-05, REGON: 000616280, o kapitale zakładowym w wysokości 18.200.000,00 zł. (opłaconym w całości)

OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY na sprzedaż nieruchomości gruntowej, wraz z istniejącą infrastrukturą podziemną.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej we Włodawie przy ul. Żołnierzy WiN 14, złożonej z działek oznaczonych numerami  50/1; 50/2; 50/6; 50/7 o powierzchni 4.0279 ha, objętej księgą wieczystą Nr LU1W/00045005/2 wraz ze stanowiącymi własność Lubelskich Dworców S.A. budowlami i urządzeniami.

 

Powyższe informacje zamieszczone są na stronie BIP Lubelskich Dworców pod linkiem:

http://www.bip.lubelskiedworce.pl/bip.php?pom=11&id_strony=150&lang=pl

 

 

Pliki do pobrania

Goganet