Informacja o wolnych lokalach do wynajęcia

Ogłoszenia, Środa, 3 lipca 2019

Lubelskie Dworce Spółka Akcyjna w Lublinie, kod 20-120, ul. Nadstawna 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000306605, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7120150705,
REGON: 000616280, o kapitale zakładowym w wysokości 18.200.000,00 zł (wpłaconym w całości)

WYNAJMIE LOKAL UŻYTKOWY na cele handlowe lub usługowe o powierzchni 32 m2

Lokal znajduje się w Lublinie przy ul.Nadstawnej 3.

Informacje na temat lokalu udziela Pan Łukasz Chruścicki pod numerem telefonu: +48 506 117 806.

Oferty z proponowaną ceną należy składać w sekretariacie Lubelskich Dworców S.A. w Lublinie przy ul. Nadstawnej 2.

Goganet